Εκδρομές Περίπατοι

                                     ΕΚΔΡΟΜΕΣ   –   ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

 

Κάθε χρόνο διενεργούνται από το σχολείο περίπατοι (5 σε όλο το σχολικό έτος), ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές Στις εκδρομές ο κηδεμόνας ενημερώνεται πάντα από το σχολείο για τον τόπο και το χρόνο πραγματοποίησής της. Για τη συμμετοχή του μαθητή ή της μαθήτριας στην εκδρομή απαιτείται η υπογραφή ειδικής υπεύθυνης δήλωσης από τον κηδεμόνα. Το έντυπο της δήλωσης δίνεται από το σχολείο σε κάθε συμμετέχοντα στην εκδρομή μαθητή. Οι εκδρομές οικονομικά επιβαρύνουν τους μαθητές εκτός αν προβλέπεται χρηματοδότηση από άλλες πηγές.

Ειδικότερα η υπουργική απόφαση 129287/Γ2/2-12-2011του ΥΠΕΠΘ αναφέρει τα εξής.

 

  1. Σχολικοί Περίπατοι

Οι περίπατοι πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σχολείων , δεν υπερβαίνουν τους πέντε συνολικά σε ?ολη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και δεν πραγματοποιούνται περισσότεροι του ενός μέσα στον ίδιο μήνα .

Σε μαθητή που απουσιάζει από τον σχολικό περίπατο καταχωρίζονται απουσίες ισάριθμες με τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται από το ωρολόγιο πρόγραμμα της ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται ο περίπατος . Στην περίπτωση που για την πραγματοποίηση του περιπάτου χρησιμοποιείται μεταφορικό μέσο , για τη συμμετοχή του μαθητή κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση από τον κηδεμόνα του . Αν ο κηδεμόνας δεν συμφωνεί , δεν καταχωρίζονται απουσίες .

 

  1. Εκπαιδευτικές Εκδρομές

Πραγματοποιείται μια ημερήσια εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση για τους μαθητές όλων των τάξεων των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος , έως και δέκα ημέρες από την λήξη των μαθημάτων.

Πραγματοποιείται μια πολυήμερη εκδρομή από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων στο εσωτερικό της χώρας ή σε χώρες του εξωτερικού , κατά το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου έως 18 Δεκεμβρίου και από 1 Φεβρουαρίου έως και δέκα πέντε ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων , η οποία έχει διάρκεια συνολικά μέχρι πέντε εργάσιμες ημέρες . Η εκδρομή αυτή , ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση από τον προορισμού και τον τρόπο μετακίνησης των μαθητών , μπορεί να έχει δι?αρκεια έως επτά ημέρες , εάν συμπεριληφθούν έως δύο αργίες , κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών.

 

  1. Διδακτικές Επισκέψεις

Πραγματοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος   έως εννέα ανά τάξη διδακτικές επισκέψεις με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών . Ο χρόνος πραγματοποίησης των διδακτικών επισκέψεων μπορεί να παραταθεί έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου . Οι επισκέψεις αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος και πραγματοποιούνται ύστερα από συναίνεση του σχολικού συμβούλου ειδικότητας ή εναλλακτικά του συμβούλου γενικής παιδαγωγικής ευθύνης .