Μετεγγραφές Μαθητών

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ     ΜΑΘΗΤΩΝ                                 .

Οι μετεγγραφές μαθητών στα Γενικά Λύκεια γίνονται μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους

Π.Δ.104/79 Αρ.15

Μετεγγραφές μαθητών με αίτηση του κηδεμόνα

  • 1.Μετεγγραφή μαθητή δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο γίνεται υποχρεωτικά για την υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) Ότι ο μαθητής μετακόμισε σε απόσταση που κάνει αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη φοίτησή του στο εξ ου η μετεγγραφή Γυμνάσιο ή Λύκειο από το οποί ζητείται η μετεγγραφή.

β) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης κατεύθυνσης που δεν υφίσταται στο εξ ου η μετεγγραφή σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή.

γ) Ότι ο μαθητής ημερησίου Γυμνασίου ή Λυκείου άρχισε να εργάζεται κατά την ημέρα και ως εκ τούτου, έχει ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο ή Λύκειο

δ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου ή Λυκείου έπαψε να εργάζεται βιοποριστικώς την ημέρα και ζητάει τη μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο.

ε) Ότι ο μαθητής απέκτησε ,κατά τις κείμενες διατάξεις, δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο .

Οι μετεγγραφές αυτής της παραγράφου γίνονται κατά τη διαδικασία του άρθρου 17 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, με έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποί γίνεται η μετεγγραφή μετά από αίτηση του κηδεμόνα, που συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία των λόγων της μετεγγραφής . Ο Διευθυντής αυτός μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο για να σχηματίσει την πεποίθηση ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου λόγος μετεγγραφής.

Π.Δ.104/79 Αρ.16

Λοιπές Μετεγγραφές

  • 1.Μετεγγραφές μαθητών δημοσίου Γυμνασίου ή Λυκείου σε δημόσιο Γυμνάσιο ή Λύκειο ενεργούνται από υπηρεσιακή ανάγκη ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων τους σε περίπτωση:

α) καταργήσεως Γυμνασίου ή Λυκείου, β) ιδρύσεως Γυμνασίου ή Λυκείου,

γ) επιβολής σε μαθητές της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος και

δ) υπεραριθμίας των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο.

Για την αποφυγή λαθών κατά την εγγραφή των ατομικών στοιχείων των μαθητών οι κηδεμόνες πρέπει να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που ζητά η γραμματεία του σχολείου και όχι τίποτε άλλο.

Μετεγγραφή σε ΕΠΑΛ

Βάσει του υπ? αριθμ. 141641/8-9-2014 του ΥΠΑΙΘ   εγγράφου ισχύουν τα εξής

Στην Α΄τάξη ΕΠΑΛ μετεγγράφονται μαθητές   της Α΄τάξης του Γενικού Λυκείου

Στην Β΄τάξη ΕΠΑΛ μετεγγράφονται μαθητές προαχθέντες της Α΄τάξης του Γενικού Λυκείου

Στην Β΄τάξη μετεγγράφονται μαθητές της Β΄και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου.