Απαγόρευση λειτουργίας όλων των σχολείων , Πανεπιστημίων Φροντιστηρίων και ΚΞΓ για 14 ημέρες (μέχρι 24 Μαρτίου), λόγω Κορωνοϊού

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-
ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΠΟ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει την απαγόρευση λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όλων των βαθμίδων για 14 ημέρες, από σήμερα 11 Μαρτίου έως και 24 Μαρτίου   για την πρόληψη εξάπλωσης του Κορονοϊού  ,κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Λοιμωξιολόγων .

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει  Την προσωρινη? απαγο?ρευση λειτουργι?ας για προληπτικου?ς λο?γους δημο?σιας υγει?ας, για το χρονικο? δια?στημα απο? 11.3.2020 ε?ως και 24.3.2020, κατα? τα αναφερο?μενα στην απο? 10.3.2020 ειση?γηση της Εθνικη?ς Επιτροπη?ς Προστασι?ας Δημο?σιας Υγει?ας ε?ναντι του κορωνοι?ου? COVID-19:

1. Ο?λων των βρεφονηπιακω?ν και παιδικω?ν σταθμω?ν, πλην των διοικητικω?ν λειτουργιω?ν και υπηρεσιω?ν αυτω?ν.

2. Ο?λων των σχολικω?ν μονα?δων, συμπεριλαμβανομε?νων

  • των νηπιαγωγει?ων,
  • Ανωτα?τωνΕκπαιδευτικω?ν Ιδρυμα?των,
  • κε?ντρων ξε?νων γλωσσω?ν, φροντιστηρι?ων και λοιπω?ν πα?σης φυ?σεως εκπαιδευτικω?ν δομω?ν,
  • φορε?ων και ιδρυμα?των, δημοσι?ων και ιδιωτικω?ν,
  • κα?θε τυ?που και βαθμου? της χω?ρας, ως εξη?ς:

α) των πα?σης φυ?σεως εκπαιδευτικω?ν λειτουργιω?ν, οι οποι?ες πραγματοποιου?νται με φυσικη? παρουσι?α,

β) της λειτουργι?ας των βιβλιοθηκω?ν, των αιθουσω?ν κοινο?χρηστων ηλεκτρονικω?ν υπολογιστω?ν, των αναγνωστηρι?ων, των εστιατορι?ων και κυλικει?ων, των αθλητικω?ν εγκαταστα?σεων και εν γε?νει κα?θε χω?ρου συνα?θροισης κοινου? στις ανωτε?ρω δομε?ς και

γ) των τελετω?ν, ημερι?δων, συνεδρι?ων και πα?σης φυ?σεως εκδηλω?σεων και δραστηριοτη?των.

Απο? την ως α?νω προσωρινη? απαγο?ρευση εξαιρου?νται:

α) οι διοικητικε?ς λειτουργι?ες και υπηρεσι?ες, καθω?ς και, κατα? περι?πτωση,

β) οι ερευνητικε?ς δραστηριο?τητες,

γ) η λειτουργι?α των Ειδικω?ν Λογαριασμω?ν Κονδυλι?ων Ε?ρευνας και δ) η λειτουργι?α των εστιω?ν στε?γασης.

Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολών Eμπορικού Nαυτικού της χώρας

Την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των όλων των δημοσίων σχολών Eμπορικού Nαυτικού (ΑΕΝ,ΚΕΣΕΝ, Σχολές σωστικών και πυροσβεστικών μέσων, θαλαμηπόλων) από σήμερα 11 Μαρτίου 2020 και για τις επόμενες 14 μέρες, αποφάσισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης.

Η εν λόγω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των αποφάσεων της κυβέρνησης για την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας για προληπτικούς λόγους με στόχο την μείωση της διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.