ΝΟΜΟΣ 4653/2020

ΝΟΜΟΣ 4653/2020

ΤΑ ΑΡΘΡΑ 34,49,54 ΚΑΙ 56 ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ